Zapisnik završnih radova

Student Mentor Datum Tema Kolegij
Gorana Tafro dr.sc. Đ. Nadrljanski 3. 9. 2014. Menadžment komunikacija u pomorskoj organizaciji Osnove menadžmenta
Gorana Tafro dr.sc. Đ. Nadrljanski 4. 9. 2014. E-poslovanje u održavanju broda Tehničko upravljanje brodovima i flotom I.
Irena Bazina dr. sc. I. Vujević 12. 12. 2014. Sustavni pristup upravljanju nagrađivanjem kao čimbenikom konkurentske prednosti poduzeća Osnove menadžmenta
Mirela Prižmić dr.sc. Đ. Nadrljanski 12. 12. 2014. Menadžer kadrovske funkcije u pomorstvu Osnove menadžmenta
Bruno Topić dr.sc. I. Vujević 22. 12. 2014. Analiza financijske situacije Analiza poslovanja poduzeća
Irena Bazina dr.sc. I. Grabovac 22. 12. 2014. Pomorsko osiguranje i ugovor o osiguranju Pomorsko pravo i osiguranje
Mirela Prižmić Mr.sc. K. Jurišić 22. 12. 2014. Sistemski pristup krcanja tereta u funkciji stabiliteta broda Sredstva pomorskog prometa
Nikola Vidović dr.sc. Đ. Nadrljanski 23. 1. 2015. Faktori motivacije i zadovoljstva u poslu i njihov značaj za menadžment poduzeća Osnove menadžmenta
Igor Krivo dr.sc. Stjepan Lakoš 13. 2. 2015. Sprječavanje onečišćenja morskog okoliša Inspekcija pomorskih brodova
Petar Krešimir Puljić dr.sc. Đ. Nadrljanski 13. 2. 2015. Organizacija prijevoza kontenjerskog broda s ciljem optimizacije organizacije Osnove menadžmenta
Paulo Županović dr. sc. Stjepan Lakoš 24. 2. 2015. Napuštanje broda Inspekcija pomorskih brodova
Teo Jakovljević dr.sc. Đ. Nadrljanski 27. 2. 2015. Područje primjene elektroničkog poslovanja Elektronsko poslovanje
Ana Marija Nazor dr. sc. I. Vujević 18. 3. 2015. Revizija Revizija i računovodstvo
Ana Tomaš dr. sc. I. Vujević 5. 5. 2015. Financijski izvještaj kao podloga za analizu Financijsko poslovanje
Marino Jovanović dr.sc. I. Vujević 5. 5. 2015. Analiza financijskog poslovanja Analiza poslovanja poduzeća
Karlo Šetka dr.sc. I. Vujević 5. 5. 2015. Financijski izvještaj kao podloga reviziji Računovodstvo i revizija
Toni Mašće mr.sc. K. Jurišić 18. 5. 2015. Propulzija broda- propulzori Tehničko upravljanje brodovima i flotom I.
Dejan Bilić dr. sc. S. Lakoš 15. 6. 2015. Sustavi za spašavanje na najvećim putničkim brodovima Inspekcija pomorskih brodova
Ana Tomaš dr.sc. Ivo Grabovac 18. 6. 2015. Ugovori o prijevozu robe morem ( pomorsko-prijevoznički i brodski ugovori) Pomorsko pravo i osiguranje
Nikola Vidović doc. dr.sc. M. Bilić 20. 10. 2015. Organizacija i poslovanje agencija za posredovanje pri zapošljavanju pomoraca Menadžment usluga
Angela Maroja dr.sc. Đ. Nadrljanski 20. 10. 2015. Karakterizacije ekološkog rizika Menadžment rizika
Sandi Marinković dr. sc. Đ. Nadrljanski 4. 11. 2015. Tipovi menadžmenta Osnove Menadžmenta
Antea Skejić dr.sc, S. Uzelac 20. 11. 2015. Prilagođavanje ličnosti i obrambeni mehanizmi među brodskom posadom Psihologija
Marko Skejić dr.sc, S. Uzelac 20. 11. 2015. Predrasude i sukobi među brodskom posadom Psihologija
Đurđica Vukić dr. sc. Đ. Nadrljanski 25. 11. 2015. Utjecaj stilova na poslovanje lučkih uprava Menadžment usluga
Ivan Jarebić doc.dr.sc. M. Bilić 29. 2. 2015. Održavanje pouzdanosti brodskog sustava okretanja pokretanja i zaustavljanja broda: probna vožnja, pokusni rad i manerviranje brodom, provjera, ispravnost sidrenog uređaja Inspekcija pomorskih brodova
Luce Nazor mr. sc. K. Jurišić 29. 2. 2016. Kontenjerski brodovi- kontenjeri  i kontenjeri s kontrolom temperature Tehničko upravljanje brodovima i flotom I.
Tea Čizmić doc. dr. sc. M. Bilić 29. 2. 2016 Organizacija poslovanja kadrovske službe u pomorskom poduzeću Golar Wilhelmsen Management Menadžment usluga
Antonija Kljaković dr.sc. I. Grabovac 6. 4. 2016. Teretnica Pomorsko pravo i osiguranje
Ivan Igrec dr. sc. I. Grabovec 6. 4. 2016. Pomorski teretni list Pomorsko pravo i osiguranje
 

Mario Galov

mr. sc. Kolja Jurišić 4. 5. 2016. Tehničke karakteristike i sustav tereta na brodovima za prijevoz nafte i njezinih derivata Sredstva pomorskog prometa
Zejna Ribo dr. sc. Ante Čorkalo 25. 5. 2016. Analiziranje rizika i stvaranje prioriteta Menadžment rizika
Dejan Bilić doc. dr. sc. Mirko Bilić 31. 5. 2016. Kadroviranje posade putničkog broda Menadžment usluga
Mirna Matan dr. sc. Đorđe Nadrljanski 1. 6. 2016. Uspostava sustava za e-trgovinu Elektroničko poslovanje
Matea Matan dr.sc. Đorđe Nadrljanski 1. 6. 2016. Sustavi za online naplatu Elektroničko poslovanje
Tarik Al- Kadouri doc. dr. sc. Mirko Bilić 8. 6. 2016. Kontenjerski terminal Luke d.d. Split Menadžment usluga
Jozo Tomaš dr. sc. Đorđe Nadrljanski 27. 6. 2016. Mediji i poslovanje; etički aspekti Komunikologija
Bernard Mikačić dr. sc. Ante Čorkalo 28. 6. 2016. Sustav nagrađivanja i motiviranja zaposlenika Osnove menadžmenta
Anita Marinov Šakić dr. sc. Ante Čorkalo 12. 7. 2016. Analiza tržišta prodaje- Metronet Telekomunikacije d.d. Osnove menadžmenta
Kristina Vidović dr.sc. Đorđe Nadrljanski 12. 7. 2016. Informacijski sustav administracije poduzeća Brodospasa d.d. Informacijski sustavi
Andrijana Jerman dr. sc, Mirko Bilić 28. 9. 2016. Usluge brodarskih tvrtki, putnički promet Upravljanje brodovima
Tina Sablić doc.dr.sc. Mirko Bilić 29. 9. 2016. Novogradnja broda Tehničko upravljanje brodovima i flotom II
Roko Jelovčić Doc.dr.sc. Mirko Bilić 29. 9. 2016. Planirano održavanje broda – remont i održavanje broda Tehničko upravljanje brodovima i flotom II
         
Antonio Perkov Doc.dr.sc. Mirko Bilić 29. 9. 2016. Povijesni razvoj kontejnerskih brodova Sredstva pomorskog prometa
         
Ivana Vukušić Dr.sc. Ante Čorkalo 19. 10. 2016. Kadrovi i kadroviranje Osnove menadžmenta
         
Marin Lučin Dr.sc. Đorđe Nadrljanski 19. 10. 2016. Važnost strateškog menadžmenta iz perspektive malih poduzeća u pomorstvu Osnove menadžmenta
         
Maja Gulin Dr.sc. Ante Čorkalo 19. 10. 2016. Upravljanje rizicima u pomorstvu Menadžment rizika
Stipe Amižić Dr.sc. Ivan Vujević 19. 10. 2016. Revizija poslovanja na primjeru javnog gradskog poduzeća Promet d.o.o. Split Računovodstvo i revizija
         
Josipa Medić Dr.sc. Đorđe Nadrljanski 19. 10. 2016. Neverbalna komunikacija Komunikologija
         
Antonio Gruja Dr.sc. Ivan Vujević 2. 11. 2016. Značajnost financijskih izvještaja u procesu revizije Računovodstvo i revizija
         
Iva Kuliš Dr.sc. Đorđe Nadrljanski 2. 11. 2016. Sustav komunikacija na primjeru organizacije Hrvatske gospodarske komore Komunikologija
         
Andrea Dubravčić Dr.sc. Ivo Grabovac 3. 11. 2016. Ugovor o pomorskom osiguranju Pomorsko pravo i osiguranje
         
Ana-Marija Nazor Dr.sc. Đorđe Nadrljanski 8. 11. 2016. Poslovni rizik izbora posade Menadžment rizika
         
Marin Martinović Dr.sc. Mirko Bilić 8. 11. 2016. Upravljanje brodovima „Jadrolinije“ u zadarskom okružju Upravljanje brodovima
         
Mate Prce Dr.sc. Ivan Vujević 8. 11. 2016. Analiza financijskih izvješća u trgovačkim društvima Financijsko poslovanje
         
Frane Avidror Cohen Dr.sc. Đorđe Nadrljanski 9. 11. 2016. Sustavi za online naplatu Elektronsko poslovanje
         
Josipa Zec Dr.sc. Ante Čorkalo 10. 11. 2016. Menadžment i okruženje Osnove menadžmenta
         
Ana Marija Ivanda Dr.sc. Ante Čorkalo 11. 11. 2016. Rizik ulaganja u mala poduzeća Menadžment rizika
         
Antonija Kljaković Dr.sc. Mirko Bilić 14. 11. 2016. Sredstva za spašavanje i komunikaciju M/T Jadran Međunarodni sustav pomorske sigurnosti
         
Ana Marija Ivanda Dr.sc. Ivan Vujević 14. 11. 2016. Analiza boniteta poduzeća Analiza poslovanja poduzeća
         
Kristina Vidović Dr.sc. Slavko Šimundić 15. 11. 2016. Motivacija kao čimbenik uspješnosti poslovanja u poduzeću Organizacijsko ponašanje
         
Josipa Zec Dr.sc. Slavko Šimundić 15. 11. 2016. Timski rad i utjecaj na efikasnost poslovanja Organizacijsko ponašanje
         
Marko Galić – Biličić Dr.sc. Slavko Šimundić 15. 11. 2016. Stilovi odlučivanja Teorija odlučivanja
         
Simona Poljak Dr.sc. Slavko Šimundić 15. 11. 2016. Temelji organizacijske strukture Teorija odlučivanja
         
Ivan Tomaš Dr.sc. Mirko Bilić 15. 11. 2016. Dokumentacija broda novogradnja 325 za pokusnu plovidbu Inspekcija pomorskih brodova
         
Igor Čeme Dr.sc. Mirko Bilić 15. 12. 2016. Organizacija inspekcije u cilju sigurnosti plovidbe Inspekcija pomorskih brodova
Antea Skejić Dr.sc. Đorđe Nadrljanski 17.01.2017. Informacijski sustav pomorske agencije Informacijski sustavi
Anamarija Bijuković Dr.sc. Ivan Vujević 17.01.2017. Analiza poslovanja na primjeru poduzeća Analiza poslovanja poduzeća
         
Marko Skejić Dr.sc. Đorđe Nadrljanski 17.01.2017. Značaj primjene društvenih mreža u poslovanju Informacijski sustavi
         
Marin Vukman Doc.dr.sc. Mirko Bilić 23.01.2017. Održavanje brodskog postrojenja Tehničko upravljanje brodovima i flotom II