Nakladništvo

121078 koricaSažetak:

Ovo je odvojena zbirka zadataka pitanja i odgovora vezanih uz udžbenik iz TEORIJE SUSTAVA I UPRAVLJANJA čija su rješenja i odgovori dani na kraju knjige.

Zbirka zadataka nastala je tijekom višegodišnjeg rada sa studentima druge godine studija na Visokoj školi za inspekcijski i kadrovski menadžment u Splitu. U potpunosti se prati gradivo udžbenika “Teorija sustava i upravljanja“ u kojem se nalaze detaljna objašnjenja postupaka kojima se rješavaju problemi i zadaci. U zbirci su zadani problemi čije rješavanje pretpostavlja vještinu konstruiranja matematičkih modela i njihovo rješavanje. Zbirka zadataka namijenjena je učenju uz upotrebu udžbenika i redovito praćenje predavanja i vježbi.

Zbirka zadataka je prorađena, no ipak, usprkos detaljnim pregledima i htijenju da ne bude pogrešaka, bit ćemo zahvalni svima koji će nam na pogreške ukazati.

 


121078 koricaSažetak:

Cilj ove studije je ispitati fenomen etičnosti medija i na što bolji način predstaviti postojeće teorije o tom fenomenu i njemu sličnim. U radu će se predočiti problemi etike u medijima čime bi se eventualno izvršilo poticanje kritične svijesti o efektima tog problema.

Također radom se želi utvrditi kako mediji utječu na ponašanje, pronaći primjere najčešćih etičkih nedoumica i karakterističnih problema u etičnosti medija, ispitati mišljenja ljudi povodom zadane problematike, utvrditi sličnosti i razlike između zaposlenih u medijima i njihovih korisnika (konzumenata), pri tome će se ispitati etičnost četiriju različitih medija (televizija, tisak, radio i internet). Metodološki pristup obradi teme rada je istraživački rad, osobna zapažanja i diskusije, kao i tumačenje pojedinih fenomena od različitih autora koji su pisali o toj temi.

Namjera ovog rada je ukazati na razmišljanja o danoj temi kao i pružiti informacije koje bi eventualno bile korisne za neka buduća istraživanja.

 

 


121078 koricaSažetak:

U knjizi se obrađuje: pojam i vrijednost komunikacije, komunikologije kao znanosti, teoretsku osnovu komunikologije, vizualna , neverbalna, verbalna, paraverbalna komunikacija, poslovni bonton, retorika, aktivno slušanje, monolog i dijalog, vještine pregovaranja, komunikacija preko telefona, vještine pregovaranja, liderstvo, poslovni sastanci, komunikacija preko reklame,propaganda, manipulacija, pisanje životopisa i molbe za posao.

 

 

 

 

 


121078 koricaSažetak:

Odgovarajuća zaštita od rizika prijeko je potrebna kako bi se izbjegle opasnosti velikih gubitaka, izgubljenih investicija ili propasti pomorskih poduzeća. U osnovne rizike kojima je poslovanje svake pomorske tvrtke izloženo mogu se uvrstiti sljedeći: rizik likvidnosti, rizik uspješnog završetka izgradnje broda, tehnološki rizik, rizik nabave sirovina, valutni i financijski rizik, politički i ekološki rizik i drugi. Cilj ove knjige je objasniti suvremene postupke zaštite od rizika u tekućem poslovanju, te metode analize rizika u procesu investiranja. Rizik se analizira kao mjerilo opravdanosti investiranja i kriterij izbora između raspoloživih mogućnosti trajnog ulaganja kapitala. Svi koji trebaju steći znanja i vještine potrebne za rješavanje problema izbora investicijske opcije pritom će se služiti elementarnim statističko-matematičkim postupcima analize rizika. Pojedinačni ciljevi su sljedeći:

■ Objasniti ulogu koncepcije menadžmenta rizika, posebice analize rizika, u procesu odlučivanja o pokretanju i vođenju poslovnih pothvata,
■ Predstaviti najvažnije metode analize rizika,
■ Objasniti značenje i potaknuti korištenje pojedinih strategija upravljanja rizikom

 


123892 KoriceSažetak:

Knjiga obuhvaća osnovne pojmove informatike i princip rada elekroničkog računala. Namijenjena je studentima Pomorskog fakulteta u Splitu i Visoke škole za inspekcijski i kadrovski menadžment u Splitu. U knjizi je prikazan razvoj računala kroz povijest, matematičke osnove, kodiranje, logička algebra, algoritmi, programiranje te osnove rada u MS Wordu, Excelu i Power Pointu. Naglasak je na praktičnom radu na računalu.

 

 

 

 

 


Korica novo.cdrSažetak:

Knjiga obuhvaća osnove znanosti o menadžmentu: funkcije menadžmenta, oblike, metode i stilove menadžmenta te njegovu efikasnost i efektivnost. Namijenjena je studentima Visoke škole za inspekcijski i kadrovski menadžment u Splitu. Cilj je upoznati studente s temeljnim zakonitostima i principima znanosti o menadžmentu kako bi ih mogli nadograditi odgovarajućim specijaliziranim menadžerskim znanjima i uspješno primijeniti na menadžerskim inspektorskim i kadrovskim radnim mjestima.

 

 

 

 


INFORMACIJSKO_KO_50f46aad68a5aSažetak:

Knjiga upoznaje studente sa suvremenim teorijskim i praktičnim aspektima upravljačkih informacijskih sistema i informacijskim tehnologijama. Informacijski sistem utječe na menadžment pomorske organizacije realizacijom jedne od osnovnih funkcija informacijskog sistema, a to je da osoblju i menadžerima, snabdijevajući ih potrebnim informacijama, omogući efikasno istraživanje procesa i uvid u ponašanje pomorske organizacije, tako da se mogu efikasnije i efektivnije koristiti svojim vještinama izvršenja zadataka, planiranja, organiziranja, vođenja i kontroliranja, kako bi postigli poželjan razvoj, rast i prosperitet organizacije. Namijenjena je studentima Visoke škole za inspekcijski i kadrovski menadžment u Splitu.

 

 

 

 


121078 koricaSažetak:

Niska razina znanja i svijesti o prednostima koje donose sustavi upravljanja organizacijama jedan je od glavnih uzroka niske razine implementiranosti sustava upravljanja u organizacijama u Republici Hrvatskoj. Nepostojanje standardiziranih sustava upravljanja koji sadrže alate za analiziranje rizika, smanjivanje utjecaja rizika na poslovanje te mnoštvo ostalih smjernica koje donose međunarodno priznati sustavi upravljanja, mogu značajno negativno utjecati na poslovanje i životni ciklus organizacija, bez obzira na veličinu, strukturu ili oblik vlasništva organizacija. Globalizacija, razvoj tržišta i pomorstva, te sve brže odvijanje poslovnih procesa u organizacijama zahtijevaju standardizaciju i normizaciju te je nameću u prvi plan svake ozbiljne organizacije današnjice. U usporedbi s razvijenim gospodarstvima, razina implementiranosti standardiziranih i međunarodno priznatih sustava upravljanja kod nas je vrlo niska. Cilj ovog kolegija je povećati svijest i znanje studenata i to onih koji će sudjelovati u radu pomorskih organizacija, a naročito onih koji će imati inspektorsku funkciju.

Sustav upravljanja implementiran u pomorskoj organizaciji pruža radni okvir unutar kojeg se ostvaruju željeni rezultati promatrane pomorske organizacije na efikasan i učinkovit način. Drugim riječima, sustav upravljanja je „način na koji želimo da posao bude obavljan“. Sustav je skup elemenata koji su međusobno povezani i koji djeluju zajedno. Sustav upravljanja je dokumentirana i testirana „korak-po-korak“ (eng. step by step) metoda koja je usmjerena na funkcioniranje organizacije kroz standardne prakse.

Sustav upravljanja je sustav kojim se pomoću utvrđene politike i ciljeva organizacije ti ciljevi i ostvaruju. Cilj svake uprave je postaviti organizaciju u kojoj svatko točno zna što, tko, kada, kako i gdje treba učiniti da bi se ostvario plan. Sustavi upravljanja su modeli koji upravama organizacija u tome pomažu. Postoji širok spektar različitih sustava upravljanja koji pokrivaju razna područja djelovanja. Sustavi upravljanja u organizacijama mogu se implementirati i održavati pojedinačno, međutim sve je češća primjena integriranih sustava upravljanja. Integrirani sustav upravljanja je skup dvaju ili više različitih pojedinačnih sustava upravljanja uklopljenih u jedan međusobno usklađen sustav upravljanja.

Sve češća implementacija integriranih sustava upravljanja u organizacije ukazuje kako organizacije prepoznaju prednosti koje donose integrirani sustavi upravljanja. Najčešći primjeri implementiranih integriranih sustava upravljanja odnose se na sustave upravljanja kvalitetom, zaštitom okoliša, sigurnošću i zaštitom zdravlja.
Teorija sustava je znanost koja se bavi izučavanjem sustava i zakonitostima koje u njima vladaju. Nastala je iz potrebe pronalaženja takvih znanstvenih i praktičnih metoda pomoću kojih bi se na znanstveni način analizirali i rješavali problemi kod kojih tradicionalne i uobičajene metode, razvijene u drugim znanstvenim područjima, ne daju zadovoljavajuće rezultate. Njezino polazište je da u svim područjima postoje pojave koje možemo smatrati sustavima, odnosno da u njima postoje specifične sustavne zakonitosti čije nam poznavanje omogućuje shvaćanje pojave same, njenog sadržaja i ponašanja. Primjena tog saznanja na najrazličitijim područjima ljudske djelatnosti donosi rješavanje znanstvenih i praktičnih problema. Nastala je s ciljem stvaranja jedne opće teorije koja bi obuhvaćala proučavanje sustavnih fenomena, tj. svih tipičnih sustavnih svojstava i vrijedila za sve sustave, bez obzira na njihovu prirodu (interdisciplinarnost-sprečavanje rascjepkanosti znanosti na sve uže discipline). Američki biolog Ludwig von Bertalanffy1, 1954. godine osniva “Društvo za opću teoriju sustava”. To se smatra osnutkom teorije sustava, tj. sustava kao znanstvene discipline. Njezin predmet su: problemi koji se ne mogu izdvojiti i izolirati iz svoje sredine i podvrgnuti kontroliranim utjecajima, problemi različitih raznorodnih područja ( ne mogu se potpuno sagledati sa stajališta jedne znanstvene discipline) te oni koji se javljaju kod složenih dinamičkih sustava i ne mogu se shvatiti i analizirati s jednog stajališta. Cilj joj je vrlo složene i komplicirane pojave sagledati i pojednostaviti te učiniti dostupnim stručnom promatranju i praktičnom rješenju.

U ovoj knjizi obrađuju se sljedeći sadržaji: Opća teorija sustava,opservacijske, analitičke i sustavne metode, temeljne značajke sustava, vrste sustava i podjela sustava, sustavni pristup, sustavna analiza, heuristika,sustavnost, metoda crne kutije, sustavne razine, simboličko i grafičko prikazivanje sustava, formalizacija strukture sustava, formalizacija ponašanja sustava, vremenski odnosi u sustavu, mrežne metode, modeliranje i simulacija, upravljanje sustavima, teorija kaosa, sustavna dinamika, operacijska istraživanja.


KOMUNIKOLOGIJA_I_4cbed8792c0eaSažetak
Monografija je cjelovito referentno djelo pisano na istraživačkoj razini. Komunikologija i menadžment je monografija koja se na temelju teorijskog i empirijskog istraživanja bavi problematikom komuniciranja u suvremenom menadžmentu. U njoj su obrađeni pojam i značaj menadžmenta, metode istraživanja interakcija menadžmenta i komunikacije, zatim oblici, procesi i kulture komuniciranja. Dalje, rad se bavi, mjestom i ulogom komunikacija u poslovnim sustavima. Suvremeni komunikacijski diskurz je promatran u totalitetu njegovih funkcija i pojava, verbalnih i neverbalnih, govornih i pisanih formi, odnosa pošiljatelja i recipijenta, te konteksta u kojima se ostvaruju u poslovnim sustavima. Komunikologija i menadžment sistematski obrađuje najnovija saznanja o utjecaju komunikacije na menadžerska znanja i umijeća. Izbor teorijskih podloga je izvršen sa stajališta ključnih funkcija komunikacija u tvrtkama. U studiji se  analitički sagledava da je za uspješno obavljanje tog posla, potrebne su određene vještine (skup specifičnih sposobnosti koje su rezultat znanja, informacija, prakse i dara). Komunikacija je bitan čimbenik, dojmova o organizaciji i može predstavljati  granicu između uspjeha i neuspjeha.
Konstatira se da mendažment u uvjetima internet ekonomije mora se orijentirati na „nevidljive vrijednosti” ideje, informacije povezanosti – umrežavanje, a  posebno intelektualni kapital. Sve su to danas značajni izvori konkurentske prednosti u opće. Uočeno je da je stvaranje menadžerske komunikološke kulture dugotrajan i naporan proces, te da je za njegov uspješan nastanak i nastavak potrebna neviđena upornost i entuzijazam njegovih nosilaca.
Drugi dio monografije je posvećen empirijskim istraživanjima fenomenologije komunikacije i menadžmenta. Putem sedam terenskih istraživanja analiziraju funkciju menadžmenta s komunikacijskog stajališta i tom prilikom koriste se adekvatni instrumenti i statističke metode u obradi anketnih upitnika.


RA__UNOVODSTVO_I_5425453f9b07aSažetak:

Računovodstvo i Revizija proizišli su iz potrebe i biti tržišnog gospodarskog sustava temeljenog na kapitalu poznatih vlasnika. Primarni im je zadatak osigurati poštene i objektivne informacije o financijskom položaju poduzeća kako bi na osnovu njih korisnici informacija mogli donositi optimalne odluke.

Za razliku od razvijenih tržišnih gospodarstava u kojima revizija već odavno zauzima pripadajuće joj mjesto, u Republici Hrvatskoj revizija je još uvijek mlada struka koja se pojavljuje tek krajem prošlog stoljeća uspostavom tržišnog gospodarstva.

Da bi se osigurala nepristranost revidiranja temeljnih financijskih izvještaja reviziju provode posebne revizijske tvrtke koje nisu uključene u poslovanje poduzeća, pa na taj način revizija pridonosi vjerodostojnosti financijskih informacija.

Revidirani financijski izvještaji poduzeća od strane ovlaštenog revizora (revizijske tvrtke) i njegovo stručno mišljenje trebaju pokazati pošteno i objektivno financijsko stanje poslovanja poduzeća. Potrebito je istaći da se revizija, pored revizije temeljnih financijskih izvještaja poduzeća, može proširiti i na reviziju poslovanja kako bi ukazala na eventualne rezerve uspješnosti i reviziju podudarnosti.

Revizija financijskih izvještaja poduzeća je redovita. Obavlja se za svaku poslovnu godinu za sve velike poduzetnike, te srednje velike poduzetnike (ako su organizirani kao dioničko društvo) i namijenjena je prvenstveno vanjskim korisnicima, a revizija poslovanja je povremena i namijenjena je prvenstveno internim korisnicima.


134527 naslovnica.cdrSažetak:

Knjiga “Financijsko poslovanje” nastala je kao nadogradnja na autorov višegodišnji znanstvenoistraživački i nastavni rad iz ovog područja ekonomske znanosti. Cilj pisanja je da što jednostavnije i za širu javnost shvatljivije oslika problematiku ovog financijskog i ekonomskog područja.

Knjiga je prije svega namijenjena studentima ekonomskih fakulteta i drugih visokih škola na kojima se izučava ekonomsko-financijska problematika poslovanja poduzeća jer je važno poznavanje ovog područja ekonomske znanosti u praksi budući da je financijsko stanje osnova za donošenje menadžerskih odluka.

U donošenju menadžerskih odluka javlja se financijska politika poduzeća kao polazna aktivnost financijskog upravljanja poduzećem kao osnova za usmjeravanje i djelovanje financijske funkcije i iz nje drugih financijskih odnosa koji iz tog djelovanja proistječu, a koji se odnose na poslovanje poduzeća. Financijska politika se odnosi na stvaralačko odlučivanje o osnovnim financijskim ciljevima poduzeća i izbor odgovarajućih strategija i struktura za njihovo ostvarenje.

Financijska politika se konkretizira financijskim planiranjem, organiziranjem rada financijske funkcije, motiviranjem i koordiniranjem, a realizira se, u pravilu, tekućim odlučivanjem. Osnovni zadatak financijske politike odnosi se na osiguravanje nesmetanog djelovanja poduzeća na tržištu, sposobnosti očuvanja i povećavanja njegove imovine sa održavanjem odgovarajućeg stupnja likvidnosti.

Financijsko poslovanje ostvaruje se djelovanjem financijske funkcije u organiziranom pribavljanju financijskih sredstava i nastojanju da se racionalno transformiraju u poslovnim procesima, kako bi se ostvarili financijski ciljevi, osobito u očuvanju i povećanju imovine poduzeća, kao i njegove platežne sposobnost za vraćanje financijskih sredstava izvorima. To je, u stvari, realizacija ciljeva financijske politike, sve u cilju stvaranja i održavanja optimalne strukture sredstava i izvora, što se uobičajeno postiže racionalnim financiranjem Sadržaj knjige je usklađen s postojećim nastavnim planom i programom kolegija Financijsko poslovanje. Matematičko-grafički instrumentarij je upotrebljen u onoj mjeri da ne zamagljuje predstavljene probleme, već da ih bistri.


ANALIZA_POSLOVAN_54253d3762c04Sažetak:

Bitno obilježje racionalizacije u svakoj fazi ciklusa reprodukcije je ostvarivanje maksimalnih rezultata po jedinici ulaganja, postizanje što veće razlike, odnosno što povoljnijih odnosa između input i output činitelja radnog procesa. Kod ulaganja sredstava u reprodukciju potrebno je voditi računa o odgovarajućoj usklađenosti između input (ulaznih) elemenata po obujmu, strukturi i kvaliteti tih elemenata.
Osnovna svrha analize poslovanja jest optimalizacija racionalizacije poslovanja poduzeća koja obuhvaća poduzimanje mjera i akcija u cilju pojednostavljenja, poboljšanja, a time i pojeftinjenja tehnološko-proizvodnog i tehnološko-uslužnog radnog procesa, uključujući tu i poslovne funkcije, ona smanjuje troškove poslovanja po jedinici učinka, što ima za posljedicu ostvarivanje značajnih efekata u vidu optimalnog poslovnog rezultata.

Racionalizaciju procesa reprodukcije kao preduvjet optimalizacije poslovanja poduzeća promatrano u kratkom vremenskom razdoblju analizom pokazatelja bilančnih pozicija, a možemo se koristiti i nizom bilančnih stanja da bismo dobili dinamiku kretanja određenih bilančnih pozicija, dok u dužem i dugom vremenskom razdoblju racionalizaciju kao preduvjet optimalizacije poslovanja poduzeća promatrano s aspekta njegove konkurentske sposobnosti i sagledavanja novih situacija u tim razdobljima koje određuju ekonomsko-tržišni položaj poduzeća i optimalizaciju njegova poslovanja.

Osnovno pravilo odnosa između ulaganja u reprodukciju i rezultata reprodukcije je osnovno područje analize poslovanja koje se sastoji u tome da taj odnos bude što veći, jer veći odnos osigurava i veći stupanj kvalitete ekonomije i obratno. Osim toga, ako se iz ostvarenih rezultata osigurava ponovno,
nesmetano, reproduciranje izvršenih ulaganja u obliku trošenja i troškova reprodukcije, tada su osigurani svi uvjeti za odvijanje kontinuiteta procesa reprodukcije.


121078 koricaSažetak:

Udžbenik je rađen prema programu psihologije za studente prve godine u Visokoj školi za kadrovski i inspekcijski menadžment u Splitu. Obrađena su sljedeća područja: Predmet i zadatci psihologije; razvoj psihologije i njene discipline; metode u psihologiji; tehnike i instrumenti u psihološkim istraživanjima; osjeti i percepcije; pamćenje; mišljenje; učenje; inteligencija; temperament i njegove karakteristike; karakter i njegove osobine; emocije, motivi i motivacija; prilagođavanje ličnosti; stavovi, predrasude i sukobi; faktori od kojih ovisi psihički razvoj ličnosti; razdoblja u razvitku čovjeka.