Natječaj za izbor i zasnivanje radnog odnosa

  • 0
O skoli

Natječaj za izbor i zasnivanje radnog odnosa

Tags :

SLUŽBENI TEKST :(Kliknite na link za preuzimanje) Natječaj za narodne novine

NATJEČAJ

Na temelju članka 101. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13 i 101/14), članka 36. Statuta Visoke škole za inspekcijski i kadrovski menadžment i Pravilnika o izboru u nastavna i suradnička zvanja i odluke Stručnog vijeća Visoka škola za inspekcijski i kadrovski menadžment raspisuje

NATJEČAJ

za izbor i zasnivanje radnog odnosa:

  1. jedan izvršitelj u naslovno nastavno zvanje viši predavač u području: društvene znanosti, polje: ekonomija, grana: organizacija i menadžment
  2. dva izvršitelja u nastavno zvanje predavači odgovarajuće radno mjesto u području: tehničke znanosti, polje: tehnologija prometa i transporta, grana: pomorski i riječni promet.
  3. jedan izvršitelj u nastavno zvanje predavač i odgovarajuće radno mjesto u području: humanističke znanosti, polje: filozofija, grana: povijest filozofije

Pristupnici za izbor u nastavna i naslovna nastavna zvanja moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13 i 101/14) te uvjete propisane odlukom o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja Vijeća veleučilišta i visokih škola Republike Hrvatske (NN br. 04/15), Statutom i aktima Visoke škole za inspekcijski i kadrovski menadžment u Splitu.

Uz prijavu na natječaj, pristupnici trebaju priložiti:

– životopis s iscrpnim podacima o nastavnom i stručnom radu (u obliku izvješća o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti, u elektroničkom obliku)

– original potvrde o održanoj nastavi na visokoškolskoj ustanovi ili original potvrde o održanim javnim predavanjima

– popis objavljenih radova, patenata ili značajnih projekata (u elektroničkom obliku)

– original ili preslik svih radova relevantnih za izbor u zvanje

– original ili ovjeren preslik diplome relevantne za izbor u zvanje

– preslik domovnice, rodnog lista, radne knjižice ili elektronički zapis ovjeren kod nadležne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Prijave s dokumentacijom dostavljaju se ili šalju na adresu: Visoka škola za inspekcijski i kadrovski menadžment, Zrinsko-frankopanska 209, 21000 Split. Natječaj je otvoren 30 dana od objave u Narodnim novinama. Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati.

 

Dekan

 

Prof. dr. sc. Đorđe Nadrljanski

 


  • 0
vsikm

Natječaj za nagradu studenata – Poklon bon

Na temelju sporazuma Visoke škole za inspekcijski i kadrovski menadžment i OTP banke, poslovnica Split, Visoka škola za inspekcijski i kadrovski menadžment raspisuje

NATJEČAJ ZA NAGRADU STUDENTA

Prema navedenom sporazumu OTP banka, poslovnica Split, će nagraditi 5 (pet) najboljih studenata s vaučerom u iznosu od 200,00 (dvjesto) kuna, i to 1 (jednog) studenta I godine, 2 (dva) studenta II godine te 2 (dva) studenta III godine.
Studenti koji se prijavljuju na natječaj moraju zadovoljiti sljedeće kriterije:
 redovni student
 posječenost nastavi (više od 50%, preuzima se u referadi)
 prosječna ocjena (preuzima se u referadi)
 regulirana školarina za ak. godinu 2016/2017 (do 05.04.2017.)
Prijave za natječaj se predaju osobno u studentskoj službi do 06.04.2017. do 12:00 sati

Dekan:
Red.prof.dr.sc. Đorđe Nadrljanski

Prijava za natječaj


  • 0
O skoli

Prilika za posao

Tags :

Pozivaju se prvostupnici i apsolventi Visoke škole zainteresirani za zapošljavanje ili promjenu radnog mjesta da svoje životopise dostave na e-mail adresu referada@vsikmp.hr do dana 16. kolovoza 2016.  Informativni razgovor o mogućnostima zapošljavanja za prijavljene studente održat će se u srijedu, 17. kolovoza 2016. u 10 sati u sobi 60/I, Zrinsko Frankopanska 209, Zgrada Visoke škole.

Visoka škola za inspekcijski i kadrovski menadžment


  • 0
elearning

Natječaj za izbor u suradničko zvanje i radni odnos

Tags :

U Splitu, 13. srpnja 2016. god.

KLASA: 011-01/16-01

URBROJ: 2181/01-244/16-01-077

 

 

–           Izvadak iz zapisnika sa sjednice Stručnog

vijeća Visoke škole od 13. srpnja 2016. god.

O D L U K A

 

Ad 3.

Sukladno čl.101. Zakona o znanstvenoj djelatnosti raspisuje se natječaj za izbor u suradničko zvanje i radni odnos kako slijedi:

  1. izbor dva suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta iz područja tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transporta na određeno vrijeme u punom radnom vremenu.

Uz prijavu na Javni natječaj, svi pristupnici trebaju priložiti životopis, uvjerenje o radnom stažu u izvorniku ili prijepisu ovjerenom kod javnog bilježnika, diplomu u izvorniku ili prijepisu ovjerenom kod javnog bilježnika, dokaz o poznavanju C2 razine hrvatskog jezika za osobe koje nisu državljani Republike Hrvatske.

Dodatni uvjeti: kandidati moraju imati završen sveučilišni diplomski studij, smjer Pomorski menadžment ili smjer Pomorska nautika.

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova na Javni natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta Javnog natječaja podnose se Visokoj školi za inspekcijski i kadrovski menadžment, Zrinsko Frankopanska 209,  21 000 Split, s naznakom „za Javni natječaj“.

Natječaj se objavljuje na internetskoj stranici Visoke škole i oglasnoj ploči Visoke škole.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti pravodobno obaviješteni.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Predsjednik Stručnog vijeća:

 

Prof. dr. sc. Đorđe Nadrljanski

Izvadak iz zapisnika odluka natjecaj


  • 0
_ELE2467a

  • -
_ELE2665a