Obavijest o upisima

  • 0
Upisi

Obavijest o upisima

Upute za upis na studijski program Visoke škole za inspekcijski i kadrovski menadžment

Upisi u I godinu Visoke škole za inspekcijski i kadrovski menadžment temelje se na razredbenom postupku (bez državne mature)

Razredbeni postupak za studente/ice sastoji se od bodovanja:

– uspjeha postignutog u svakom razredu srednje škole,

– uspjeha završnoga maturalnoga rada,

– intervjua

pri prijavi za upis potrebno je dostaviti dokumentaciju:

-rodni list (original ili ovjerena preslika),

-domovnica (original ili ovjerena preslika),

-svjedodžba (ili potvrda) o završenoj srednjoj školi (original ili ovjerena preslika),

-svjedodžbe (ili potvrde) svih razreda srednje škole (originali ili ovjerene preslike),

-preslika dokaza o eventualnomu posebnom statusu,

-kratki životopis,

-popunjena tiskanica za prijavu, koja se može naći na internetskoj stranici http://www.vsikmp.hr i u Studentskoj referadi, potvrda o uplati i za pokriće troškova razredbenog postupka na žiro-račun HR7324070001100432311,  Model: HR99.

-tri fotografije u boji, formata 6×4 cm

-popunjeni Upisni listovi (preuzeti u Studenstkoj službi)

-potvrda o plaćenoj školarini u cijelosti ili prva rata,

-ugovor o međusobnim pravima i obvezama (sklapa se između studenta/ice i Visoke škole za inspekcijski i kadrovski menadžment u Splitu – solmizacija ugovora)

 

Sve dodatne informacije zainteresirani polaznici/ce mogu dobiti upitom na broj mobilnog telefona, 021/645-375;

+385 95 9031 949;

+385 91 3331 144;

+385 91 3331 100;

+385 91 3444 333.

 

ili elektroničkom poštom na adresu: dekan@vsikmp.hr; referada@vsikmp.hr.