I godina – Ispitni rok – Termini – Rujan

  • 0
Ispitni rok

I godina – Ispitni rok – Termini – Rujan

 

Prema pravilniku o studiranju na Visokoj školi za inspekcijski i kadrovski menadžment u Splitu

Ispit iz jednog kolegija može se polagati najviše četiri puta u ak. god. u kojoj je kolegij upisan.

Četvrti put se polaže pred Povjerenstvom od tri člana.

Student koji četvrti put pred Povjerenstvom nije položio ispit iz istog kolegija obvezan ga je u idućoj godini ponovno upisati.

Jedan kolegiji se može upisati samo dva puta i polagati maksimalno 8 puta kroz dvije godine (3+1 u jednoj ak. god.).

Ako se drugi put upisan kolegij ne položi iz 8 polaganja, student sljedeće ak.god. gubi pravo studiranja na upisanom studiju.

Vrijeme za prijavu ispita je do tri radna dana prije dana kad je ispit određen.

Vrijeme za odjavu ispita je do jedan radni dan prije dana kad je ispit određen.

 

ISPITNI ROK ZA I. GODINU KROZ RUJAN 2017.

REDNI BROJ KOD/KOLEGIJ I ROK II ROK
1. 111 / Informatika 5. 9. 2017. u 09:00 19. 9. 2017. u 09:00
2. 112 / Matematika I 6. 9. 2017. u 09:00 20. 9. 2017. u 9:00
3. 113 / Grafičko komuniciranje i dokumentacija 15. 9. 2017. u 10:00 29. 9. 2017. u 10:00
4. 114 / Ekonomika poduzeća 11. 9. 2017. u 09:00 25. 9. 2017. u 09:00
5. 115 / Sustavi kakvoće i zaštita okoliša 13. 9. 2017. u 08:30 27. 9. 2017. u 08:30
6. 116 / Engleski jezik I 11. 9. 2017. u 08:00 25. 9. 2017. u 08:00
7. 121 / Komunikologija 8. 9. 2017. u 12:00 22. 9. 2017. u 12:00
8. 122 / Matematika II 6. 9. 2017. u 10:00 20. 9. 2017. u 10:00
9. 123 / Sredstva pomorskog prometa 4. 9. 2017. u 08:00 18. 9. 2017. u 08:00
10. 124 / Osnove menadžmenta 7. 9. 2017. u 09:00 21. 9. 2017. u 09:00
11. 125 / Tehnološki sustavi 13. 9. 2017. u 10:00 27. 9. 2017. u 10:00
12. 126 / Upravljanje tehničkim sustavima 11. 9. 2017. u 10:00 25. 9. 2017. u 10:00
13. 127 / Engleski jezik II 11. 9. 2017. u 08:00 25. 9. 2017. u 08:00

 

STUDENTSKA SLUŽBA