Monthly Archives: srpanj 2017

  • 0

NATJEČAJ ZA UPIS STUDENATA U I. GODINU STRUČNIH STUDIJA U AKADEMSKOJ GODINI 2017./2018.

UPISNI-LIST-2017._2018.VSIKM-a

 

NATJEČAJ ZA UPIS STUDENATA U I. GODINU STRUČNIH STUDIJA U AKADEMSKOJ GODINI 2017./2018.

VISOKA ŠKOLA ZA INSPEKCIJSKI I KADROVSKI MENADŽMENT U SPLITU

Visoka škola za inspekcijski i kadrovski menadžment u Splitu – temeljem dopusnice Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta (KLASA:

UP/I-602-04/09-12/00004), URBROJ: 533-07-10-0007 od 27.svibnja 2010.

godine)

 

ORGANIZACIJA I TRAJANJE STUDIJA

 

Studij na Visokoj školi traje tri godine, odnosno 6 semestara, i njime se stječe 180 ECTS bodova. Studij se izvodi u sjedištu Visoke škole za inspekcijski i kadrovski menadžment u Splitu.

 

UPIS

 

Studij na Visokoj školi za inspekcijski i kadrovski menadžment u Splitu, upisuje se na temelju razredbenog postupka.

 

Razredbeni postupak za studente/ice sastoji se od bodovanja:

 

– uspjeha postignutog u svakom razredu srednje škole,

 

– uspjeha završnoga maturalnoga rada,

 

– intervjua.

 

PRIJAVE ZA UPIS I RAZREDBENI POSTUPAK

 

Na natječaj se podnosi sljedeća dokumentacija:

 

rodni list (original ili ovjerena preslika), domovnica (original ili ovjerena preslika), svjedodžba (ili potvrda) o završenoj srednjoj školi (original ili ovjerena preslika), svjedodžbe (ili potvrde) svih razreda srednje škole (originali ili ovjerene preslike), preslika dokaza o eventualnomu posebnom statusu, kratki životopis, popunjena tiskanica za prijavu, koja se može naći na internetskoj stranici http://www.vsikmp.hr i u Studentskoj referadi, potvrda o uplati i za pokriće troškova razredbenog postupka na žiro-račun HR7324070001100432311,  Model: HR99.

Dokumenti potrebni za upis:

 

upisni list,

indeks,

dvije fotografije u boji, formata 6×4 cm, potvrda o plaćenim troškovima upisa (490,00 kuna na žiro-račun Škole), potvrda o plaćenoj školarini u cijelosti ili prva rata, ugovor o međusobnim pravima i obvezama (sklapa se između studenta/ice i Visoke škole za inspekcijski i kadrovski menadžment u Splitu – solmizacija ugovora).

Sve dodatne informacije zainteresirani polaznici/ce mogu dobiti upitom na broj mobilnog telefona, 021/645-375; +385 95 9031 949; +385 95 3031 949; +385 91 3331 144; +385 91 3331 100; +385 95 9024 660 elektroničkom poštom na adresu: dekan@vsikmp.hr / referada@vsikmp.hr .

 

PLAĆANJE

 

Školarina za akademsku godinu 2017./2018. iznosi 19.000,00 kuna ukoliko se plaća u cijelosti. Plaćanjem na rate, iznos školarine uvećava se za 5% i iznosi 19.950,00 kuna. Studenti koji plaćaju školarinu na rate dužni su kod javnog bilježnika ovjeriti Ugovor o školovanju o svom trošku.

 

Način uplate troškova školovanja.

 

Student može troškove školovanja uplatiti po svom izboru na jedan od sljedećih načina:

 

u cijelosti, prilikom upisa na studij, ili u više rata i to pri upisu 4.950,00 kuna, a ostalo u šest mjesečnih rata po 2.500,00 kuna – Krediti poslovnih banaka

 

Uplatom školarine student stječe pravo na:

 

– pohađanje predavanja, seminara i vježbi,

 

– konzultacije (osobno i elektroničkom poštom),

 

– mentorstvo,

 

– korištenje školske i sveučilišne knjižnice,

 

– studentsku iskaznicu kojom se stječu sva studentska prava.

 


  • 0

Natječaj za izbor i zasnivanje radnog odnosa

NATJEČAJ

Na temelju članka 101. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13 i 101/14), članka 36. Statuta Visoke škole za inspekcijski i kadrovski menadžment i Pravilnika o izboru u nastavna i suradnička zvanja i odluke Stručnog vijeća Visoka škola za inspekcijski i kadrovski menadžment raspisuje

NATJEČAJ

za izbor i zasnivanje radnog odnosa:

  1. jedan izvršitelj u naslovno nastavno zvanje viši predavač u području: društvene znanosti, polje: ekonomija, grana: organizacija i menadžment
  2. dva izvršitelja u nastavno zvanje predavači odgovarajuće radno mjesto u području: tehničke znanosti, polje: tehnologija prometa i transporta, grana: pomorski i riječni promet.
  3. jedan izvršitelj u nastavno zvanje predavač i odgovarajuće radno mjesto u području: humanističke znanosti, polje: filozofija, grana: povijest filozofije

Pristupnici za izbor u nastavna i naslovna nastavna zvanja moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13 i 101/14) te uvjete propisane odlukom o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja Vijeća veleučilišta i visokih škola Republike Hrvatske (NN br. 04/15), Statutom i aktima Visoke škole za inspekcijski i kadrovski menadžment u Splitu.

Uz prijavu na natječaj, pristupnici trebaju priložiti:

– životopis s iscrpnim podacima o nastavnom i stručnom radu (u obliku izvješća o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti, u elektroničkom obliku)

– original potvrde o održanoj nastavi na visokoškolskoj ustanovi ili original potvrde o održanim javnim predavanjima

– popis objavljenih radova, patenata ili značajnih projekata (u elektroničkom obliku)

– original ili preslik svih radova relevantnih za izbor u zvanje

– original ili ovjeren preslik diplome relevantne za izbor u zvanje

– preslik domovnice, rodnog lista, radne knjižice ili elektronički zapis ovjeren kod nadležne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Prijave s dokumentacijom dostavljaju se ili šalju na adresu: Visoka škola za inspekcijski i kadrovski menadžment, Zrinsko-frankopanska 209, 21000 Split. Natječaj je otvoren 30 dana od objave u Narodnim novinama. Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati.

 

Dekan

 

Prof. dr. sc. Đorđe Nadrljanski