Obavijest studentuma – Upisi

  • 0
Visoka škola za inspekcijski i kadrovski menadžment

Obavijest studentuma – Upisi

Category : Upisi , Važne obavijsti

Obavijest studentima viših godina VSIKM-a

Studenti viših godina su dužni obaviti upis nove ak. god. u razdoblju od 1. 7. 2017. do 30. 9. 2017.

 

Studenti pri upisu priložu Studenskoj referadi slijedeće dokumente:

 

– ispunjene upisne listove,

– potvrda o plaćenim troškovima upisa (490,00 kuna na žiro-račun Škole),

– potvrda o plaćenoj školarini u cijelosti ili prva rata,

– ugovor o međusobnim pravima i obvezama (sklapa se između studenta/ice

i Visoke škole za inspekcijski i kadrovski menadžment u Splitu –

solmizacija ugovora)

 

Student koji ne izvrši upis u navedenom roku, smatrat će se ispisanim.